Finanse

Na czym polega upadłość konsumencka jednoosobowej firmy?

Upadłość konsumencka to procedura oddłużania, która przeznaczona jest dla konsumentów, czyli osób fizycznych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności. Co jednak z przedsiębiorcami, którzy mają jednoosobową firmę, jak na nich zapatruje się prawo w kwestii ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Sprawdziliśmy aktualnie obowiązujące przepisy.

Czy osoba prowadząca jednoosobową firmę może ogłosić upadłość konsumencką?

24 marca 2020 roku miała miejsce nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe. Na jej mocy uznane zostało, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i te niebędące przedsiębiorcami mają takie same prawa w kwestii ogłoszenia upadłości konsumenckiej, traktowanie ich jak dwa osobne przypadki było bezzasadne. Dotyczy to także wspólników spółek cywilnych. Do czasu nowelizacji celem upadłości konsumenckiej było maksymalne zaspokojenie wierzycieli. Oznaczało to, że upadłość konsumencka osoby prowadzącej jednoosobową firmę nie niwelowała jej długów i konieczne było ogłoszenie drugiej, bardziej skomplikowanej upadłości przedsiębiorstwa. Aktualne istnieje możliwość wyboru, czy ogłaszana zostaje upadłość konsumencka, czy firmy. Dzięki nowelizacji osoba, która prowadzi jednoosobową działalność ma prawo ogłoszenie bankructwa, nawet gdy do niewypłacalności doszło z jej winy (oprócz działania umyślnego). Jak można zauważyć, nowelizacja prawa w 2020 roku przyniosła wiele korzyści dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Standardowa procedura ogłaszania upadłość konsumencka jednoosobowej firmy

Upadłość konsumencka to sprawa dla doświadczonego adwokata, ponieważ procedura jej ogłoszenia może być skomplikowana. Dotyczy to zwłaszcza osób, które wcześniej nie zostawały w świetle prawa bankrutami. Pierwszym krokiem jest obowiązkowe wykreślenie z CEIDG. Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie wystarczy jedynie zawieszenie działalności – konieczne jest jej zakończenie. Następnie dłużnik analizuje z pomocą prawnika swoją sytuację oraz gromadzi wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na określenie przyczyn niewypłacalności, jak i stanu zadłużenia. Przygotowywany jest także wniosek, który należy złożyć do sądu. Wymienia się w nim m.in. posiadane składniki majątku, jak i wierzytelności do uregulowania. Zespół sędziów rozpatruje wniosek w trybie postępowania. Po ogłoszeniu decyzji konieczne jest jej uprawomocnienie. Zazwyczaj trwa to około 2 miesięcy. Po tym czasie rozpoczyna się tzw. właściwe postępowanie upadłościowe. Syndyk ustala realne wartości majątku oraz zadłużenia. Aktywa są wyprzedawane, a uzyskane z nich środki przekazywane na poczet spłaty wierzycieli. Ustalony może zostać także plan spłaty pozostałych długów. Jego maksymalny czas to 3 lata. W przypadku, gdy dłużnik celowo doprowadził do swojej niewypłacalności, może być on wydłużony do 7 lat.

Czym skutkuje upadłość konsumencka jednoosobowej firmy?

Upadłość konsumencka ma na celu zniwelowanie zadłużenia konsumenta. Zazwyczaj odbywa się w określonym wyżej trybie. Należy zaznaczyć, że dłużnik możne zachować część środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w czasie procesu, które będą pozwalały mu na znalezienie nowego lokalu. Warto jednak podkreślić, że w efekcie upadłości dojść może także do całkowitego umorzenia zadłużenia, gdy dłużnik nie posiada środków żadnych środków, pozwalających na spłatę wierzycieli. Dojść może także do częściowego zlikwidowania wierzytelności. Oprócz wyżej opisanych skutków możliwe jest warunkowe zawieszenie regulowania zobowiązania na 5 lat, bez ustalania harmonogramu spłaty. Prawo zezwala na taką możliwość, gdy niewypłacalność nie ma charakteru stałego i związana jest z trudną sytuacją osobistą zadłużonej osoby. Dodatkowo warto podkreślić, że uprawomocnianie decyzji sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej skutkuje zakończeniem postępowania windykacyjnego, egzekucyjnego lub sądowego związanego z zadłużeniem. Nie naliczane są także odsetki.

Należy zaznaczyć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej i możliwość uregulowania w jakiejkolwiek części swoich zaległości dla wielu dłużników równoznaczne jest z przywróceniem komfortu psychicznego. Oddłużenie pozwala na rozpoczęcie „nowego życia”, bez zobowiązań finansowych niemożliwych do spłaty.